Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Abecední seznam závěrečných prací

Page b_first b_prev  1 2 3 b_next b_last  of 3 (21 records)

msword Metodika praktického využívání asistenčních (včetně vodících) a canisterapeutických psů

Autor: Zuzana Daušová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Metodika


msword Návrh organizační struktury Farní charity Praha 1- Nové Město

Autor: Gabriela Skružná DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Řízení organizace, Vnitřní metodika


msword PR Strategie Rytmus Chrudim, o.p.s.

Autor: Mgr. Petr Kuneš , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

V úvodu se práce zaměřuje na popsání výchozího stavu organizace a zdůvodnění výběru tématu. Na úvod navazuje kapitola věnovaná nastínění pojmu Public relations (PR) a hlavním kategoriím v PR - cílovým, klíčovým skupinám a používaným nástrojům. Stěžejním prvkem práce je specifikace nástrojů, které bude Rytmus Chrudim, o.p.s. využívat a jejich přiřazení ke klíčovým skupinám, na které je strategie zacílena. Významnou součástí je také stanovení cílů strategie a personální zajištění PR aktivit. V závěru práce je věnován prostor nastínění krizové komunikaci.

Klíčová slova: Public relations


msword Problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Autor: Martina Pejšová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: Druhá strana, Titulní strana

Klíčová slova: Etika, Personální řízení, Sociální služby


msword Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek Síťě MC

Autor: Svatava Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Závěrečná práce Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek (dále jen KraKo) pojednává o vývoji této pozice v organizaci Síť mateřských center během dvouleté existence. Je popsán i způsob řízení KraKo a jsou zde podrobně popsány některé novinky zaváděné v oblasti řízení krajských koordinátorek. Jsou to např. nový systém v přijímacím řízení nových koordinátorek, adaptační proces, individuální plány vzdělávání KraKo, nový systém v evidenci výstupů KraKo, hodnocení, sebehodnocení, novinky v komunikaci a předávání informací. Na závěr je plán dalšího směřování v řízení krajských koordinátorek.

Klíčová slova: Personální řízení, Řízení organizace


msword Příprava fundraisingové strategie

Autor: Marie Janoušková M.A. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Analýza potřeb organizace

Klíčová slova: Fundraising


msword Standardy kvality sociálních služeb v nestandardní službě Vodicí psi pro nevidomé

Autor: Ing. Hana Jasenovcová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Standardy sociálních služeb


msword Systém a tvorba interních právních předpisů neziskové organizace – občanského sdružení

Autor: Mgr. Jana Fajtová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Jednotný a funkční systém interních právních předpisů je nezbytným základem pro profesionální a bezproblémovou činnost každé organizace bez ohledu na její právní formu. To platí jak pro subjekty podnikatelské, orgány státní správy i samosprávy, ale i pro organizace neziskové. Z vlastní zkušenosti vím, že u orgánů veřejné správy i u organizací podnikatelského zaměření je toto samozřejmostí, avšak u neziskových organizací tomu vzhledem k jejich charakteru a často i okolnostem jejich vzniku nebývá pravidlem. Tato práce si klade za cíl shrnout základní systém interních právních předpisů pro občanské sdružení střední velikosti s celorepublikovým působením, stanovit jejich hierarchii a vytvořit základní procesní pravidla upravující přijímání, schvalování, archivaci směrnic a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem. Jako praktický příklad aplikace procesních pravidel budou vypracovány konkrétní 3 interní předpisy organizace – viz. kapitola 4. a přílohy.

Přílohy: Priloha D - krako mobily, Příloha A, Příloha B - volební řád, Příloha C - cestovné externisti, Příloha C - vzor CP externisti

Klíčová slova: Legislativa, Vnitřní metodika


msword Vnitřní předpisy a pravidla neziskové organizace

Autor: Ing. Hana Neumitková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Vnitřní metodika


msword Vnitřní předpisy organizace TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Autor: Bc. Zuzana Dvořáková DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Anotace: Tato závěrečná práce kurzu Posilování a rozvoj organizace se týká vnitřních dokumentů malé neziskové organizace. Podrobněji se zaměřuje na Pracovní řád, Etický kodex pracovníků organizace, Řád řešení stížností a Směrnici o Výkazech práce. Jde o vybrané základní dokumenty, které v organizaci chyběly v písemné formě, nebo je bylo potřeba zásadním způsobem změnit. Práce tyto dokumenty zachycuje v jejich aktuální podobě a nabízí ke každému z nich stručný úvod.

Klíčová slova: Vnitřní metodika