Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Personální řízení'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (5 records)

msword Hodnocení ředitelů středisek

Autor: Mgr. Pavel Kalus , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Hodnotící formulář, Obálka práce

Klíčová slova: Personální řízení


msword Individuální vzdělávací plány aneb „Když se v projektu slíbí, že jedním z výstupů budou individuální vzdělávací plány zaměstnanců“

Autor: Mgr. Radka Votavová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Cílem práce je z teoretického pohledu popsat proces individuálního plánování vzdělávání zaměstnanců v organizaci a na praktické ukázce z realizace dvou obdobných projektů ve dvou organizacích ukázat, jak je možné se k této problematice postavit. Proto je práce členěná do dvou stěžejních částí. První část vytváří teoretický kontext plánování vzdělávání, z čeho vychází, v jakých fázích probíhá a jak může v konečném výsledku vypadat individuální vzdělávací plán zaměstnance. Praktická část popisuje, jakým způsobem je možné v organizacích začít o realizaci IVP uvažovat a jak vzbudit zájem nejen samotných zaměstnanců, ale také vedení organizací a dostat toto téma mezi řešené priority.

Klíčová slova: Personální řízení, Vzdělávání


msword Klíč ke Klíči

Autor: Zdeňka Kapicová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Ve své práci jsem se pokusila zpracovat základní strukturu informací pro nové zaměstnance, aby při nástupu získali orientaci na našem rozsáhlém pracovišti. Vycházela jsem ze spolupráce svých současných kolegů a příchozích nových zájemců na konkurzní řízení. V průběhu své práce jsem několikrát koncept změnila na základě dotazníkového šetření. Obecně jsem se chtěla v příručce zamýšlet nad tím, které informace nastupující zaměstnanec prioritně vyhledává a v jaké podobě jsou pro něho přijatelné. Anketa mi potvrdila potřebnost vytvoření vzniku takového dokumentu a přinesla několik nových témat k zamyšlení pro týmovou práci poradnímu sboru včetně vedení školy Modrý Klíč. Moje závěrečná zpráva bude sloužit jako podklad pro zpracování budoucí příručky.

Klíčová slova: Personální řízení


msword Problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Autor: Martina Pejšová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: Druhá strana, Titulní strana

Klíčová slova: Etika, Personální řízení, Sociální služby


msword Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek Síťě MC

Autor: Svatava Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Závěrečná práce Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek (dále jen KraKo) pojednává o vývoji této pozice v organizaci Síť mateřských center během dvouleté existence. Je popsán i způsob řízení KraKo a jsou zde podrobně popsány některé novinky zaváděné v oblasti řízení krajských koordinátorek. Jsou to např. nový systém v přijímacím řízení nových koordinátorek, adaptační proces, individuální plány vzdělávání KraKo, nový systém v evidenci výstupů KraKo, hodnocení, sebehodnocení, novinky v komunikaci a předávání informací. Na závěr je plán dalšího směřování v řízení krajských koordinátorek.

Klíčová slova: Personální řízení, Řízení organizace