Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací vytvořených v rámci kurzu 'Posilování a rozvoj organizace II'

Page firstDprevD 1 2 b_next b_last  of 2 (13 records)

msword Daňové aspekty řízení lidských zdrojů v NNO

Autor: Mgr. Miroslav Krutina , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Daně


msword Dobrovolnictví pohledem tří generací

Autor: Jitka Zachariášová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Obálka práce, Seznam literatury

Klíčová slova: Dobrovolnictví


msword Finanční řízeni v META o.s.

Autor: Mgr. Zuzana Vodňanská , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Práce je tedy zaměřena na rekapitulaci a uspořádání poznatků o finančním řízení neziskových organizací. Práce je rozčleněna do 3 kapitol – 2 obsahují teorie týkající se finančního řízení organizace a jeho nástrojů, ve 3. jsou vypsány některé interní ekonomické metodiky/směrnice sdružení META, které se váží k předcházející teorii, jedná se tedy o obraz míry aplikace teorie finančního řízení do praxe v META o.s.

Klíčová slova: Finanční řízení


msword Hodnocení ředitelů středisek

Autor: Mgr. Pavel Kalus , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Hodnotící formulář, Obálka práce

Klíčová slova: Personální řízení


msword Individuální vzdělávací plány aneb „Když se v projektu slíbí, že jedním z výstupů budou individuální vzdělávací plány zaměstnanců“

Autor: Mgr. Radka Votavová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Cílem práce je z teoretického pohledu popsat proces individuálního plánování vzdělávání zaměstnanců v organizaci a na praktické ukázce z realizace dvou obdobných projektů ve dvou organizacích ukázat, jak je možné se k této problematice postavit. Proto je práce členěná do dvou stěžejních částí. První část vytváří teoretický kontext plánování vzdělávání, z čeho vychází, v jakých fázích probíhá a jak může v konečném výsledku vypadat individuální vzdělávací plán zaměstnance. Praktická část popisuje, jakým způsobem je možné v organizacích začít o realizaci IVP uvažovat a jak vzbudit zájem nejen samotných zaměstnanců, ale také vedení organizací a dostat toto téma mezi řešené priority.

Klíčová slova: Personální řízení, Vzdělávání


msword Klíč ke Klíči

Autor: Zdeňka Kapicová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Ve své práci jsem se pokusila zpracovat základní strukturu informací pro nové zaměstnance, aby při nástupu získali orientaci na našem rozsáhlém pracovišti. Vycházela jsem ze spolupráce svých současných kolegů a příchozích nových zájemců na konkurzní řízení. V průběhu své práce jsem několikrát koncept změnila na základě dotazníkového šetření. Obecně jsem se chtěla v příručce zamýšlet nad tím, které informace nastupující zaměstnanec prioritně vyhledává a v jaké podobě jsou pro něho přijatelné. Anketa mi potvrdila potřebnost vytvoření vzniku takového dokumentu a přinesla několik nových témat k zamyšlení pro týmovou práci poradnímu sboru včetně vedení školy Modrý Klíč. Moje závěrečná zpráva bude sloužit jako podklad pro zpracování budoucí příručky.

Klíčová slova: Personální řízení


msword Manuál pro zavádění standardů kvality sociálních služeb v programu podporované zaměstnávání Formika, o.s.

Autor: Bc. Barbora Jančová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Standardy sociálních služeb


msword Návrh organizační struktury Farní charity Praha 1- Nové Město

Autor: Gabriela Skružná DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Řízení organizace, Vnitřní metodika


msword PR Strategie Rytmus Chrudim, o.p.s.

Autor: Mgr. Petr Kuneš , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

V úvodu se práce zaměřuje na popsání výchozího stavu organizace a zdůvodnění výběru tématu. Na úvod navazuje kapitola věnovaná nastínění pojmu Public relations (PR) a hlavním kategoriím v PR - cílovým, klíčovým skupinám a používaným nástrojům. Stěžejním prvkem práce je specifikace nástrojů, které bude Rytmus Chrudim, o.p.s. využívat a jejich přiřazení ke klíčovým skupinám, na které je strategie zacílena. Významnou součástí je také stanovení cílů strategie a personální zajištění PR aktivit. V závěru práce je věnován prostor nastínění krizové komunikaci.

Klíčová slova: Public relations


msword Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek Síťě MC

Autor: Svatava Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Závěrečná práce Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek (dále jen KraKo) pojednává o vývoji této pozice v organizaci Síť mateřských center během dvouleté existence. Je popsán i způsob řízení KraKo a jsou zde podrobně popsány některé novinky zaváděné v oblasti řízení krajských koordinátorek. Jsou to např. nový systém v přijímacím řízení nových koordinátorek, adaptační proces, individuální plány vzdělávání KraKo, nový systém v evidenci výstupů KraKo, hodnocení, sebehodnocení, novinky v komunikaci a předávání informací. Na závěr je plán dalšího směřování v řízení krajských koordinátorek.

Klíčová slova: Personální řízení, Řízení organizace