Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Abecední seznam závěrečných prací

Page firstDprevD 1 2 3 b_next b_last  of 3 (21 records)

msword Daňové aspekty řízení lidských zdrojů v NNO

Autor: Mgr. Miroslav Krutina , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Daně


msword Dobrovolnictví pohledem tří generací

Autor: Jitka Zachariášová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Obálka práce, Seznam literatury

Klíčová slova: Dobrovolnictví


msword Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením

Autor: Šimon Ornest , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: 2.část ELZA

Klíčová slova: Komunitní plánování


msword Finanční řízeni v META o.s.

Autor: Mgr. Zuzana Vodňanská , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Práce je tedy zaměřena na rekapitulaci a uspořádání poznatků o finančním řízení neziskových organizací. Práce je rozčleněna do 3 kapitol – 2 obsahují teorie týkající se finančního řízení organizace a jeho nástrojů, ve 3. jsou vypsány některé interní ekonomické metodiky/směrnice sdružení META, které se váží k předcházející teorii, jedná se tedy o obraz míry aplikace teorie finančního řízení do praxe v META o.s.

Klíčová slova: Finanční řízení


msword Hodnocení ředitelů středisek

Autor: Mgr. Pavel Kalus , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Hodnotící formulář, Obálka práce

Klíčová slova: Personální řízení


msword Individuální vzdělávací plány aneb „Když se v projektu slíbí, že jedním z výstupů budou individuální vzdělávací plány zaměstnanců“

Autor: Mgr. Radka Votavová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Cílem práce je z teoretického pohledu popsat proces individuálního plánování vzdělávání zaměstnanců v organizaci a na praktické ukázce z realizace dvou obdobných projektů ve dvou organizacích ukázat, jak je možné se k této problematice postavit. Proto je práce členěná do dvou stěžejních částí. První část vytváří teoretický kontext plánování vzdělávání, z čeho vychází, v jakých fázích probíhá a jak může v konečném výsledku vypadat individuální vzdělávací plán zaměstnance. Praktická část popisuje, jakým způsobem je možné v organizacích začít o realizaci IVP uvažovat a jak vzbudit zájem nejen samotných zaměstnanců, ale také vedení organizací a dostat toto téma mezi řešené priority.

Klíčová slova: Personální řízení, Vzdělávání


msword Klíč ke Klíči

Autor: Zdeňka Kapicová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Ve své práci jsem se pokusila zpracovat základní strukturu informací pro nové zaměstnance, aby při nástupu získali orientaci na našem rozsáhlém pracovišti. Vycházela jsem ze spolupráce svých současných kolegů a příchozích nových zájemců na konkurzní řízení. V průběhu své práce jsem několikrát koncept změnila na základě dotazníkového šetření. Obecně jsem se chtěla v příručce zamýšlet nad tím, které informace nastupující zaměstnanec prioritně vyhledává a v jaké podobě jsou pro něho přijatelné. Anketa mi potvrdila potřebnost vytvoření vzniku takového dokumentu a přinesla několik nových témat k zamyšlení pro týmovou práci poradnímu sboru včetně vedení školy Modrý Klíč. Moje závěrečná zpráva bude sloužit jako podklad pro zpracování budoucí příručky.

Klíčová slova: Personální řízení


msword Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 3

Autor: Mgr. Lucie Hašková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Úvodní kapitola této práce definuje základní pojmy v oblasti komunitního plánování, které jsou nezbytné pro jednodušší pochopení jak této práce tak i celkově tématu komunitního plánování. Dále je zde podrobněji popsáno co to vlastně je komunitní plánování, jaké jsou jeho hlavní cíle a na jakých funguje principech. Následuje kapitola s popisem komunitního plánování dle platného zákona o sociálních službách. Nahlédnutí do minulosti nám umožňuje sledovat, kde, jak a za jakých podmínek komunitní plánování vzniklo a dále jaké události nastartovaly proces komunitního plánování u nás v České republice. Přes historii vzniku komunitního plánování na Praze 3 se dostáváme k hlavnímu tématu této závěrečné práce. Je zde podán přehled aktivit a konkrétní kroky účastníků v procesu komunitního plánování na Praze 3. V poslední kapitole se snažím najít aktivní roli v komunitním plánování na Praze 3 pro jednoho z konkrétních poskytovatelů sociálních služeb – Nízkoprahový klub Husita.

Klíčová slova: Komunitní plánování, Sociální služby


msword Koncepční záměr rozvoje a vlastní hodnocení školy Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Autor: Mgr. Petra Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Komunitní plánování, Řízení organizace, Spolupráce


msword Manuál pro zavádění standardů kvality sociálních služeb v programu podporované zaměstnávání Formika, o.s.

Autor: Bc. Barbora Jančová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Standardy sociálních služeb